Γλώσσα Διδασκαλίας

Τα μαθήματα του ΠΜΣ πραγματοποιούνται στην Ελληνική, ενώ ορισμένες διαλέξεις από προσκεκλημένους επιστήμονες της αλλοδαπής μπορεί να πραγματοποιούνται και στα Αγγλικά.

Υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης και στα Αγγλικά.