Κατάθεση υποψηφιοτήτων

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:

  1. Αίτηση υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ., σε τυποποιημένο έντυπο που χορηγείται ηλεκτρονικά (δείτε – ανακτήστε υπόδειγμα)
  2. Τίτλους σπουδών και αναλυτική βαθμολογία. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού, πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
  3. Βιογραφικό Σημείωμα (δείτε – ανακτήστε υπόδειγμα σε μορφή doc, σε μορφή pdf)
  4. Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης, έως δύο (2) σελίδων, στο οποίο ο/η υποψήφιος/α θα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών. Επιπλέον οι υποψήφιοι θα αναφέρονται στα γενικά και ειδικά ενδιαφέροντά τους και τη μέχρι τώρα επαφή τους με τα επιστημονικά αντικείμενα του προγράμματος
  5. Δύο (2) συστατικές επιστολές γραπτές από επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους από ακαδημαϊκό ή και από επαγγελματικό χώρο
  6. Αποδεικτικά πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. (TOEFL 550), TOEFL 213 ή (CBT), TOEFL 80 ή (IBT, Internet Based Test), IELTS 6.0, Cambridge Advanced English, Cambridge / Michigan Proficiency, Κρατικό Δίπλωμα Γ2 ή πτυχίο ΒSc ή MSc από Πανεπιστήμιο Μ. Βρετανίας, ΗΠΑ ή Αυστραλίας)
  7. Αποδεικτικά ερευνητικού, συγγραφικού και επαγγελματικού έργου (εφόσον υπάρχουν)
  8. Διπλωματική εργασία (εφόσον υπάρχει)
  9. Αγγλικά. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν κατέχουν αποδεικτικά πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, την ημέρα της συνέντευξης θα εξετασθούν στη μετάφραση επιστημονικού κειμένου