Σύνδεσμοι Μαθημάτων B’ Εξαμήνου ακ. έτους 2023-24 Χειμερινό

Σύνδεσμοι Μαθημάτων B’ Εξαμήνου ακ. έτους 2023-24 Χειμερινό

Αγαπητοί φοιτητές σας ανακοινώνουμε τον σύνδεσμο που αφορά την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των μαθημάτων σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα 2023-2024:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aOJiczxsv9AsCFsqgOxmGElJ9J_VrUwkw9g3Xm61g6m81%40thread.tacv2/1695830014435?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%222d0f48c5-0560-4792-9d6c-d022603905cb%22%7d

 

Αναστάσιος Γ. Κριεμπάρδης

Δ/ντης ΠΜΣ