Χαιρετισμός Διευθυντή

Ως Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση» του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠαΔΑ), έχω την ιδιαίτερη ευχαρίστηση να σας καλωσορίσω στο ΠΜΣ και τους ηλεκτρονικούς χώρους του.

Το εν λόγω ΠΜΣ προέκυψε ύστερα από πρόταση των μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του πρώην Τομέα Β’ Μαθημάτων «Κυττάρων και Αντίδρασης» και εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων (νυν Τμήμα Βιοιατρικών Επιστημών), υπό την Προεδρεία του Καθηγητή κ. Γεώργιου-Αλβέρτου Καρίκα το 2015 (αρχικό ΦΕΚ Ίδρυσης 741/τ.Β’/ 29-04-2015). Ο πρώτος Διευθυντής του ΠΜΣ ήταν ο Καθηγητής Γεώργιος – Αλβέρτος Καρίκας (2015-2017). Στη συνέχεια μετά την αφυπηρέτησή του, την Διεύθυνση του ΠΜΣ ανέλαβε, κατόπιν πρότασης, η τ. Πρύτανης του ΤΕΙ Αθήνας, Καθηγήτρια κα Μαρία Βενετίκου (2018-2020). Την περίοδο εκείνη σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία έγινε η επανίδρυση του ΠΜΣ σύμφωνα με το ΦΕΚ Επανίδρυσης 3306/τ.Β’/10-08-2018. Από το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 ανέλαβε Διευθυντής του ΠΜΣ ο Καθηγητής του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών, κ. Αναστάσιος Κριεμπάρδης.

Το ΠΜΣ «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση» ήρθε να καλύψει την αλματώδη ανάπτυξη των Βιοϊατρικών Επιστημών όπου κατέστησε υποχρεωτική την συνεχή και σε βάθος τη Δια Βίου Μάθηση και Επιμόρφωση, πάνω στις σύγχρονες και νεότερες γνώσεις της Βιοτεχνολογικής Επανάστασης, στον Τομέα της Υγείας. Το ΠΜΣ απευθύνεται όχι μόνο στους απόφοιτους του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών αλλά και στους περισσότερους επαγγελματίες Υγείας – Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα – που στελεχώνουν Βιοϊατρικά Εργαστήρια (Ερευνητικά ή Διαγνωστικά).

Στόχος σε κάθε περίπτωση είναι η ενίσχυση των επαγγελματικών προσόντων μέσω απόκτησης νέων γνώσεων στις Βιοϊατρικές Επιστήμες με έμφαση τις νέες Τεχνολογίες που εφαρμόζονται στη Διάγνωση. Η ύπαρξη εξειδικευμένων μαθημάτων, η δυνατότητα επιλογής εργαστηριακών ασκήσεων, τα εξειδικευμένα σεμινάρια και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στο τελευταίο εξάμηνο ενισχύουν την εξειδίκευση και αυξάνουν κατά πολύ την ανταγωνιστικότητα και την επαγγελματική δεινότητα των αποφοίτων μας. Η διάρθρωση του Προγράμματος Σπουδών έγινε στο ίδιο πλαίσιο και με γνώμονα την δυνατότητα απόκτησης εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων. Οι διδάσκοντες στο ΠΜΣ είναι εκτός των μελών ΔΕΠ του Τμήματος και του Ιδρύματος γενικότερα, μέλη ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ, Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι, Ερευνητές, Διευθυντές ΕΣΥ με αντίστοιχα προσόντα και όλοι καταξιωμένοι επιστήμονες στα γνωστικά πεδία που θεραπεύει το ΠΜΣ.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ τυγχάνουν όλων των παροχών και διευκολύνσεων που προσφέρονται και στους προπτυχιακούς μας φοιτητές στην εκπαίδευσή τους από το Πανεπιστήμιο. Συγκεκριμένα, το ΠαΔΑ διαθέτει όλες τις αναγκαίες υποστηρικτικές υποδομές για την εύρυθμη εξυπηρέτηση των φοιτητών, όπως ηλεκτρονική γραμματειακή διεκπεραίωση αιτημάτων, κοινόχρηστο δίκτυο Wi-Fi, βιβλιοθήκη, πλήρες ιατρείο, γυμναστήριο, εστιατόρια και κυλικεία, χώρους στάθμευσης, συνεδριακό κέντρο, δομές κοινωνικής συμβουλευτικής και μέριμνας, απασχόλησης και σταδιοδρομίας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, γραφείο διασύνδεσης, καθώς και δομές πρακτικής άσκησης και δια βίου μάθησης. Η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του ΠαΔΑ καλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας του ΠΜΣ (κτιριακές εγκαταστάσεις, εργαστήρια, αμφιθέατρα, εργαστηριακός και ειδικός εξοπλισμός, χρήση διαδικτύου, λογισμικό με δυνατότητες ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης).

Επιπλέον, το ΠΜΣ εντάσσεται στις διαδικασίες διαρκούς αξιολόγησης βάσει του σχεδίου που έχει καταρτιστεί από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας και τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου. Στην αξιολόγηση συμπεριλαμβάνονται δείκτες που αναδεικνύουν την ανταγωνιστικότητα του ΠΜΣ, ως προς την προτίμηση του από τους υποψήφιους φοιτητές αλλά και την εικόνα του στην αγορά εργασίας.

Τέλος, σημειώνεται ότι το ΠΜΣ μπορεί να οδηγήσει σε διδακτορική διατριβή σύμφωνα με τον κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος. Οι Διδακτορικές Σπουδές (Γ΄ Κύκλος) συνιστούν την εκπόνηση ερευνητικής εργασίας ύστερα από την σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. Ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση των Σπουδών Γ΄ Κύκλου είναι τρία (3) χρόνια. Η Διδακτορική διατριβή εποπτεύεται από μέλος ΔΕΠ και την 3μελή συμβουλευτική επιτροπή ενώ υποστηρίζεται δημόσια ενώπιον της 7μελούς εξεταστικής επιτροπής.

Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας,

 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Αναστάσιος Γ. Κριεμπάρδης

 Καθηγητής