Γ' Εξάμηνο

Γ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
ΙΑ9 Εξειδικευμένα Σεμινάρια – Εργασίες ΜΓΥ 4 30 Κριεμπάρδης Αναστάσιος
ΙΑ10 Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας – Πειραματική – Ερευνητική Εργασία ΜΕΥ 30 Καρκαλούσος Πέτρος