Δικαιολογητικά Υποβολής Υποψηφιότητας

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:

  1. Ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας.
  2. Τίτλοι σπουδών και αναλυτική βαθμολογία (στην περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού, πρέπει να συνοδεύονται από αναγνώριση ισοτιμίας).
  3. Βιογραφικό Σημείωμα του/της υποψηφίου/ας.
  4. Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης, έκτασης έως δύο (2) σελίδων, στο οποίο ο/η υποψήφιος/α θα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. και στο οποίο θα γίνεται αναφορά στα γενικά και ειδικά ενδιαφέροντά του/της και στην μέχρι τώρα επαφή του/της με τα επιστημονικά αντικείμενα του προγράμματος ή την επαγγελματική του/της εμπειρία πάνω σε αυτά.
  5. Πιστοποιητικά επαγγελματικής εμπειρίας.
  6. Φωτογραφίας του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
  7. Αποδεικτικό καλής γνώσης ξένης γλώσσας (εφόσον υπάρχει).
  8. Δύο (2) Συστατικές Επιστολές σε κλειστό φάκελο (εφόσον υπάρχουν).
  9. Αποδεικτικά ερευνητικού, συγγραφικού και επαγγελματικού έργου (εφόσον υπάρχουν).
  10. Διπλωματική/πτυχιακή εργασία (εφόσον έχει εκπονηθεί).