Χρονική Διάρκεια Σπουδών – ECTS

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα με την προϋπόθεση απόκτησης εκατόν είκοσι (120) πιστωτικών μονάδων.

Το πρώτο (1), το δεύτερο (2) και το τρίτο (3) εξάμηνο περιλαμβάνουν διδασκαλία (παραδόσεις, εργαστηριακές ασκήσεις και εξετάσεις) την παρακολούθηση σεμιναρίων και την εκπόνηση εργασιών, ενώ το τέταρτο (4) εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση και εξέταση της μεταπτυχιακής ερευνητικής εργασίας.

Κάθε εξάμηνο αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες – ECTS.

Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα, τα εξειδικευμένα σεμινάρια και να εκπονήσει τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία του, που αντιστοιχούν στο σύνολο σε εκατόν είκοσι (120) πιστωτικών μονάδων.

Κατά το τέταρτο (4) εξάμηνο σπουδών εκπονείται η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, η οποία υποβοηθείται από τα εξειδικευμένα σεμινάρια του τρίτου (3) εξαμήνου.

Η εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες – ECTS.

Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες – ECTS.

Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα.