Χορηγούμενος Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον τομέα «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση» ή MSc in Biomedical Methods and Technology in Diagnosis.

Με τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης χορηγείται το Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement) στην Ελληνική ή/και Αγγλική γλώσσα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί Παραρτήματος Διπλώματος, μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου.