Έρευνα-Αξιολόγηση Αποφοίτων Π.Μ.Σ.

Το ερωτηματολόγιο αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση» παρέχει σημαντικές πληροφορίες αναφορικά με την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας του Π.Μ.Σ.. Ειδικότερα, το ερωτηματολόγιο περιέχει ερωτήματα που αφορούν στο βαθμό ικανοποίησης αναφορικά: με την επίβλεψη της διπλωματικής εργασίας, με την συνεργασία με τους καθηγητές, με την οργάνωση των διαλέξεων και με το περιεχόμενο του Π.Μ.Σ. «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση». Ιδιαίτερα χρήσιμες είναι και οι απαντήσεις αναφορικά με τον προσδιορισμό των μαθησιακών αποτελεσμάτων και ειδικότερα την απόκτηση γνώσεων, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την ανάδειξη ικανοτήτων.

 

Έρευνα-Αξιολόγηση Αποφοίτων Π.Μ.Σ.