Πρόγραμμα Σπουδών

Γ' Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
ΙΑ9 Εξειδικευμένα Σεμινάρια – Εργασίες ΜΓΥ 4 30 Φούντζουλα Χριστίνα
ΙΑ10 Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας – Πειραματική – Ερευνητική Εργασία ΜΕΥ 30 Καρκαλούσος Πέτρος
Δ' Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
- Διπλωματική Εργασία Συνέχεια