Πρόγραμμα Σπουδών

Γ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
ΙΑ9 Εξειδικευμένα Σεμινάρια – Εργασίες ΜΓΥ 4 30 Φούντζουλα Χριστίνα
ΙΑ10 Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας – Πειραματική – Ερευνητική Εργασία ΜΕΥ 30 Καρκαλούσος Πέτρος

Δ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
- Διπλωματική Εργασία Συνέχεια