Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος θα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριανταπέντε (35) μεταπτυχιακούς φοιτητές. Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων αυξάνεται ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών, ώστε να εισαχθεί και ο τελευταίος ισοψηφών υποψήφιος.

Στο ΠΜΣ μπορούν, κατόπιν απόφασης της ΣΕ, να συμμετέχουν ως υπεράριθμοι φοιτητές πτυχιούχοι οι οποίοι επέτυχαν σε εξετάσεις του IKY στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του IKY με γνωστικό αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, καθώς και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους (όπως στο παρελθόν).

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
Κ1 Γενικός βαθμός πτυχίου 30%
Κ2 Τυχόν συγγραφική ή/και ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου 15%
Κ3 Επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου ή τεκμηριωμένη ενασχόλησή του με τα αντικείμενα του προγράμματος 15%
Κ4 Συνέντευξη 40%

 

Β = Κ1 Χ 0,3 + Κ2 Χ 0,15 + Κ3 Χ 0,15 + Κ4 Χ 0,4

Απαραίτητη θεωρείται η γνώση της Αγγλικής η οποία τεκμηριώνεται από αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών.