Αντικείμενο – Σκοπός

Το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠαΔΑ) οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο στην ελληνική «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση» και στην αγγλική γλώσσα «Biomedical Methods and Technology in Diagnosis», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α’ 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Το αντικείμενο του προγράμματος είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση προηγμένων βιοϊατρικών μεθόδων και τεχνολογιών στην διάγνωση και πρόληψη ασθενειών. Ο σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει τα κατάλληλα εφόδια στους κατόχους του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ώστε να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν και να υλοποιούν σύγχρονες βιοϊοατρικές εργαστηριακές μεθόδους και τεχνολογίες για τη διάγνωση και την πρόληψη ασθενειών. Κεντρικός στόχος του προγράμματος αποτελεί η επιμόρφωση αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, σε αντικείμενα σχετικά με παραγωγικές δραστηριότητες, που αναπτύσσονται σήμερα ταχύτατα στο χώρο της βιοϊατρικής έρευνας, τεχνολογίας και διάγνωσης.

Ειδικότερα, ο κάτοχος του τίτλου του ΜΔΕ θα είναι ικανός να:

  1. Εφαρμόζει τις σύγχρονες βιοϊατρικές μεθόδους, που στόχο έχουν την έρευνα, τη διάγνωση ή/και την πρόληψη ασθενειών.
  2. Κατανοεί, να αναπτύσσει, να προγραμματίζει προηγμένα συστήματα έρευνας ή διάγνωσης ως ειδικευμένο εργαστηριακό επιστημονικό προσωπικό.