Συνοπτική Παρουσίαση ΠΜΣ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση»

Το ΠΜΣ «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση», του Τμήματος «Βιοϊατρικών Επιστημών» του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, λειτουργεί με επιτυχία από το 2015, έχοντας ήδη εκκινήσει έξι κύκλους σπουδών με 75 αποφοίτους.

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση προηγμένων Βιοϊατρικών Μεθόδων και Τεχνολογιών για τη Διάγνωση και την Πρόληψη των Ασθενειών. Ο σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει τα κατάλληλα εφόδια στους κατόχους του Δ.Μ.Σ., ώστε να σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και υλοποιούν εργαστηριακά πρωτόκολλα, με τη βοήθεια της σύγχρονης Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.

Για την απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Σχολών Επιστημών Υγείας, των Σχολών Δημόσιας Υγείας, των Σχολών Θετικών Επιστημών και Τμημάτων Διατροφής, Φυσικής Αγωγής, καθώς άλλων συναφών αντικειμένων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι αντίστοιχων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής. Γίνονται επίσης δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών αντίστοιχων τμημάτων των Τ.Ε.Ι., καθώς και οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συναφούς αντικειμένου.

Τα ερευνητικά εργαστήρια που συμμετέχουν και συμβάλλουν στην ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών είναι:

 1. Ανατομίας-Παθολογικής Ανατομίας και Φυσιολογίας – Διατροφής
 2. Αξιοπιστίας και Ποιοτικού Ελέγχου στην Εργαστηριακή Αιματολογία
 3. ΜοριακήςΜικροβιολογίας και Ανοσολογίας
 4. Χημείας, Βιοχημείας, Κοσμητολογίας

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. προσφέρεται η δυνατότητα εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής σε ένα εκ των θεσμοθετημένων ερευνητικών Εργαστηρίων του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών ή σε συνεργαζόμενα εργαστήρια άλλων ιδρυμάτων, νοσοκομείων ή/και ερευνητικών κέντρων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος.

Η έναρξη των νέων κύκλων προγραμματίζεται το εαρινό εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους. Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών συνυπολογίζονται ο φάκελος υποψηφιότητας και η προσωπική συνέντευξη.

 • Είναι διετές, διαρθρωμένο σε τέσσερα (4) εξάμηνα, και εξασφαλίζει 120 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).
 • Τα μαθήματα διεξάγονται Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα.
 • Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 3.000€, με δυνατότητα άτοκων δόσεων και υποτροφιών.
 • Είναι το μοναδικό ΠΜΣ στην Ελλάδα, σε ότι αφορά στην κλινική εφαρμογή των νέων αναδυόμενων Τεχνολογιών στον Τομέα της Υγείας.
 • Παρέχει υψηλού επιπέδου θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική εξειδίκευση σε όλους τους τομείς της Βιοϊατρικής Διάγνωσης και Πρόληψης.
 • Αναπτύσσει την ικανότητα της πλήρους ενσωμάτωσης και αξιοποίησης της Τεχνολογίας σε σύγχρονα θέματα Διάγνωσης και Επιδημιολογίας.
 • Βελτιώνει τις προσωπικές και Ακαδημαϊκές Δεξιότητες, με απώτερο στόχο αυτές να ανταποκρίνονται στις συνεχώς αυξανόμενες Υγειονομικές ανάγκες
 • Παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις για την ανάδειξη ερευνητικών τομέων, που μπορούν να οδηγήσουν σε προγράμματα Βιοϊατρικών Εφαρμοσμένων Ερευνών, τόσο στο χώρο εργασίας, όσο και σε συνεργασίες με άλλους συναφείς φορείς (Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Νοσοκομεία), εσωτερικού και εξωτερικού.
 • Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του οδηγεί σε Σπουδές Γ’ Κύκλου (Διδακτορικές Σπουδές).

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από:

Δευτέρα 04 Οκτωβρίου 2021 έως και την Δευτέρα 03 Ιανουαρίου 2022

 • Ιστοσελίδα ΠΜΣ: https://tiemps.uniwa.gr
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: tiemps@uniwa.gr
 • Τηλέφωνο γραμματείας: 210 5385 349