Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

 

«Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση»

10Κύκλος Σπουδών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023 – 2024

Εαρινό Εξάμηνο 2024

Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 04 Μαρτίου 2024

 

Το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Πα.Δ.Α.) προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/-ες να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τη συμμετοχή́ τους στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση» (ΦΕΚ 3306/Β΄/10-08-2018),το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.).

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση προηγμένων Βιοϊατρικών Μεθόδων και Τεχνολογιών για τη Διάγνωση και την Πρόληψη των Ασθενειών. Ο σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει τα κατάλληλα εφόδια στους κατόχους του Δ.Μ.Σ., ώστε να σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και υλοποιούν εργαστηριακά πρωτόκολλα, με τη βοήθεια της σύγχρονης Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.

Ειδικότερα, ο κάτοχος του Δ.Μ.Σ.είναι ικανός να:

 • Χρησιμοποιεί και εφαρμόζει τις σύγχρονες βιοϊατρικές μεθόδους και την τεχνολογία, με στόχο την έρευνα, τη διάγνωση ή/και την πρόληψη ασθενειών.
 • Κατανοεί, αναπτύσσει, δημιουργεί προηγμένα συστήματα έρευνας ή διάγνωσης ως ειδικευμένο εργαστηριακό́ επιστημονικό́ προσωπικό.

 

Η διάρκεια σπουδών του Π.Μ.Σ. είναι δύο (2) έτη. Στο πρώτο (Α΄) και δεύτερο (Β΄) εξάμηνο σπουδών διδάσκονται από τέσσερα (4) μαθήματα ενώ στο τρίτο (Γ΄) διδάσκονται εξειδικευμένα σεμινάρια και γίνεται η ανάθεση της διπλωματικής εργασίας η οποία ολοκληρώνεται μετά τη λήξη του τέταρτου (Δ΄) εξαμήνου. Αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται στον Οδηγό Σπουδών.

Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 16:00-20:00, σε αμφιθέατρα, θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών και αίθουσες διδασκαλίας του Πα.Δ.Α, διά ζώσης ή/και με ταυτόχρονη δυνατότητα διαδικτυακής σύγχρονης εκπαίδευσης εξ αποστάσεως μέσω πιστοποιημένων πλατφορμών (όπως ενδεικτικά MSTeams, moodle, Skype for business, Uniwa eclass platform κ.α.). Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτούνται εκατόν είκοσι (120) ECTS.

Τα ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών που συμμετέχουν και συμβάλλουν στην ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών είναι:

 1. Ανατομίας-Παθολογικής Ανατομίας και Φυσιολογίας – Διατροφής
 2. Αξιοπιστίας και Ποιοτικού Ελέγχου στην Εργαστηριακή Αιματολογία
 3. ΜοριακήςΜικροβιολογίας και Ανοσολογίας
 4. Χημείας, Βιοχημείας, Κοσμητολογίας

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. προσφέρεται η δυνατότητα εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής σε ένα εκ των θεσμοθετημένων ερευνητικών Εργαστηρίων του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών ή σε συνεργαζόμενα εργαστήρια άλλων ιδρυμάτων, νοσοκομείων ή/και ερευνητικών κέντρων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων

Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Σχολών Επιστημών Υγείας, των Σχολών Δημόσιας Υγείας, των Σχολών Θετικών Επιστημών και Τμημάτων Διατροφής, Φυσικής Αγωγής, καθώς άλλων συναφών αντικειμένων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι αντίστοιχων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής. Γίνονται επίσης δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών αντίστοιχων τμημάτων των Τ.Ε.Ι., καθώς και οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συναφούς αντικειμένου.

Ο μέγιστος αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα επιλεγούν και θα εγγραφούν το Εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 στο ΠΜΣ είναι τριάντα πέντε (35) φοιτητές. Γίνονται επίσης δεκτοί ως υπεράριθμοι εισακτέοι κάτοχοι των τίτλων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, οι οποίοι είναι μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.

Οι επιτυχόντες στο Π.Μ.Σ. θα είναι αποδέκτες με την εγγραφή τους και εφεξής, όλων των ευεργετημάτων τα οποία απορρέουν από τη φοιτητική ιδιότητα (σίτιση, φοιτητική ταυτότητα, άδεια εισόδου οχήματος στο χώρο στάθμευσης το Πα.Δ.Α., Ιδρυματικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, υπηρεσία file sender, πλατφόρμα ασύγχρονης (Moodle, eclass) και σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (MSTeams) κ.α.,) εκτός της παροχής δωρεάν συγγραμμάτων.

Τέλη Φοίτησης

Τα δίδακτρα και για τα τέσσερα (4) Ακαδημαϊκά εξάμηνα φοίτησης ανέρχονται συνολικά σε 3.000€.

Τρόποι πληρωμής διδάκτρων:

 • Σε (4) τέσσερις ισόποσες δόσεις των 750€ ως εξής: πρώτη δόση με την εγγραφή, και οι υπόλοιπες τρεις δόσεις καταβάλλονται με την έναρξη του Β’, του Γ΄ και του Δ΄ εξαμήνου, αντίστοιχα.
 • Σε (20) είκοσι μηνιαίες άτοκες δόσεις των 150€ με τη χρήση πιστωτικής κάρτας.

 

Κριτήρια Επιλογής Εισακτέων

Η επιλογή των εισακτέων γίνεται σύμφωνα με το νόμο 4957/2022 και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

Για την επιλογή των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών συνεκτιμώνται:

 • Ο φάκελος υποψηφιότητας, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη συνέχεια του παρόντος (κατάλογος δικαιολογητικών) και
 • Η συνέντευξη του/της υποψηφίου ενώπιον της ειδικής αξιολογικής επιτροπής. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τον τόπο και την ώρα διεξαγωγής της συνέντευξης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2024.

 

Κατάλογος Δικαιολογητικών

 1. Ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας.
 2. Τίτλοι σπουδών και αναλυτική βαθμολογία (στην περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού, πρέπει να συνοδεύονται από αναγνώριση ισοτιμίας – ΔΟΑΤΑΠ).
 3. Βιογραφικό Σημείωμα του/της υποψηφίου/ας.
 4. Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης, έκτασης έως δύο (2) σελίδων, στο οποίο ο/η υποψήφιος/α θα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. και στο οποίο θα γίνεται αναφορά στα γενικά και ειδικά ενδιαφέροντά του/της και στην μέχρι τώρα επαφή του/της με τα επιστημονικά αντικείμενα του προγράμματος ή την επαγγελματική του/της εμπειρία πάνω σε αυτά.
 5. Πιστοποιητικά επαγγελματικής εμπειρίας.
 6. Φωτογραφία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 7. Αποδεικτικό καλής γνώσης ξένης γλώσσας (εφόσον υπάρχει) επιπέδου Β2.
 8. Δύο (2) Συστατικές Επιστολές (εφόσον υπάρχουν).
 9. Βεβαιώσεις ερευνητικού, συγγραφικού και επαγγελματικού έργου (εφόσον υπάρχουν).

 

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από Δευτέρα 17 Ιουλίου 2023 έως και την Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2024

 

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής και η αποστολή των δικαιολογητικών γίνεται μόνο με το κάτωθι τρόπο:

 

Ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας μέσω της πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του προγράμματος https://tiemps.uniwa.gr/apply/ με ταυτόχρονη ανάρτηση των δικαιολογητικών που απαιτούνται από τον υποψηφίο/ας.

 

 • Ηλεκτρονική Διεύθυνση Αλληλογραφίας: tiemps@uniwa.gr
 • Τηλέφωνα επικοινωνίας με τη γραμματεία του Π.Μ.Σ.: 210.5387.427, 210.5385.690
 • Ιστοσελίδα Π.Μ.Σ.:https://tiemps.uniwa.gr