Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση»

Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση»

Ενημερώνονται οι επιλεχθείσες φοιτήτριες και επιλεχθέντες φοιτητές του 8΄ κύκλου του ΠΜΣ (εκκίνηση κύκλου το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022) σχετικά με το δικαίωμά τους σε απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, εφόσον εμπίπτουν στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

      Για την πληρέστερη ενημέρωση των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών σχετικά με ενδεχόμενο δικαίωμα τους, καθώς και για τις απαραίτητες διαδικασίες, παραθέτουμε, στη συνέχεια της ανακοίνωσης, τα κάτωθι:

1) Την με αριθ. 131757/Ζ1/02-08-2018 (ΦΕΚ 3387/τ.Β΄/10-08-2018) Υπουργική Απόφαση, με την οποία ορίζονται τα δικαιολογητικά και η ακολουθητέα διαδικασία.

2) Το ΦΕΚ 2988/τ.Β΄/08.07.2021 Διαπίστωση του ποσού που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα [το ατομικό και το 70% του οικογενειακού, που αποτελούν κριτήρια απαλλαγής.

Εφόσον φοιτήτρια ή φοιτητής εμπίπτει στις περιπτώσεις απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης (δίδακτρα) της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4485/2017, θα πρέπει:

  • να συμπληρώσει, υπογράψει και υποβάλει τα επισυναπτόμενα έντυπα:

«Αίτηση απαλλαγής από τέλη φοίτησης» και «Υπεύθυνη Δήλωση για απαλλαγή από τέλη φοίτησης»,

  • να προσκομίσει τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 5 της με αριθ. 131757/Ζ1/02-08-2018 (ΦΕΚ 3387/τ.Β΄/10-08-2018) επισυναπτόμενης Υπουργικής Απόφασης.

Τα ανωτέρω έντυπα και δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν
από Δευτέρα 10-01-22 και ώρα 18:00, έως και την Παρασκευή 14-01-2022 και ώρα 15:00 αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, στην Γραμματεία του ΠΜΣ υπόψιν κα Βασιλική Μούνδρου, διεύθυνση  tiemps.students@uniwa.gr με θέμα:

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ_ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ (π.χ.: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ).

Η αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, καθώς και όλα τα υπόλοιπα έγγραφα – επισυναπτόμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να επισυναφθούν μόνο σε ευκρινή αρχεία τύπου .pdf. Άλλου τύπου αρχεία (αρχεία φωτογραφίας, π.χ. .jpeg , αρχεία κειμένου τύπου .doc) δεν θα γίνονται αποδεκτά.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 2021 2022

Διαπίστωση του ποσού που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα

Αίτηση απαλλαγής από τέλη φοίτησης

Υπεύθυνη Δήλωση για απαλλαγή από τέλη φοίτησης

Υπουργική Απόφαση Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης φοιτητών